Postępowanie rozwodowe wszczynane jest z chwilą złożenia właściwie przygotowanego pozwu o rozwód przez jednego spośród małżonków. Jakie są poszczególne etapy, jak również obowiązki i prawa stron? W poniższym artykule, postaramy się dokładnie odpowiedzieć na postawione tutaj pytania.

Wniesienie pozwu rozwodowego

Powód winien wnieść rozwodowy pozew w dwóch podpisanych własnoręcznie egzemplarzach razem z dwoma odpisami skróconego aktu małżeństwa oraz koniecznymi dowodami (jeden dla pozwanej strony, jeden dla sądu). Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, do rozwodowego pozwu trzeba będzie załączyć również odpisy skrócone aktów ich urodzenia. W momencie wniesienia pozwu rozwodowego, trzeba także uiścić odpowiednią sądową opłatę. Jest ona stała i wynosi 600 złotych. Może ona być większa w wypadku, kiedy poza rozwodem strona zamierza dochodzić również innego roszczenia (na przykład alimentów). Nie w każdej niestety sytuacji możliwe będzie uzyskanie rozwodowego wyroku. Nie dojdzie do tego, jeśli:

  • orzeczenia rozwodu zażąda małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadu małżeńskiego pożycia, chyba iż drugi z małżonków wyrazi zgodę na sprawę rozwodową,
  • pozostawało by to w sprzeczności z zasadami dotyczącymi współżycia społecznego,
  • w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych nieletnich dzieci.

Procedura rozwodowa oraz jej przebieg

Warto będzie mieć na uwadze, że postępowanie w sprawie rozwodowej zostało umieszczone w Kodeksie Postępowania Cywilnego w odrębnym tytule VII, który tyczy się odrębnych postępowań. Z tego względu przebieg sprawy rozwodowej, będzie się trochę różnić od zwykłego postępowania w sprawach cywilnych.

Po pierwsze trzeba podkreślić, że nawet podczas postępowania sąd może dążyć do utrzymania związku małżeńskiego, jeżeli uzna, iż zaistniały ku temu jakieś przesłanki. W takim przypadku strony, mogą zostać skierowane przez sąd do mediacyjnego postępowania. W wypadku zawarcia ugody proces rozwodowy dobiega końca, zaś małżeństwo może trwać dalej. Niemniej jednak, jeśli stronom nie uda się osiągnąć kompromisu wtedy, mówiąc najprościej sprawa wróci do sądu, który będzie w dalszym ciągu procedował. Podczas trwania rozwodowego procesu nie będzie dopuszczalne wzajemne powództwo, jak również nie jest możliwe wszczynanie odrębnej sprawy rozwodowej albo o separację. Przy tym możliwe będzie, żeby druga ze stron także zażądała orzeczenia rozwodu.

Najważniejszym zadaniem sprawy rozwodowej, będzie ustalenie okoliczności mających wpływ na rozkład pożycia, jak również okoliczności związanych z dziećmi stron i dotyczącej ich sytuacji. W tymże zakresie sąd ustali także, czy rozkład pożycia między stronami nosi znamiona trwałości i zupełności. Czyli czy zostaną spełnione przesłanki, które warunkują opcję orzeczenia rozwodu na gruncie przepisów zawartych w kodeksie opiekuńczym oraz rodzinnym.

Rozwiązaniem, które może znacząco przyspieszyć przebieg postępowania rozwodowego, jeśli strony nie posiadają wspólnych nieletnich dzieci, będzie ograniczenie całości sprawy wyłącznie do przesłuchiwania stron. Warto w tym względzie zauważyć, że w tym przepisie ustawodawca posługuje się pojęciem małoletnich pociech, a zatem tych, które nie skończyły jeszcze 18 lat. W pozwie rozwodowym możliwe jest równoczesne dochodzenie roszczeń o charakterze alimentacyjnym. Czy to na wspólne dzieci, czy też na rzecz jednej ze stron. Niemniej jednak nie ma możliwości dochodzenia takich roszczeń w innym postępowaniu, podczas kiedy trwa rozwodowy proces. To samo będzie się tyczyło kwestii związanej z władzą rodzicielską.

Rozwód – przebieg rozprawy

Rozprawa rozwodowa ma miejsce przy zamkniętych drzwiach, bez udziału osób trzecich, chyba iż strony zażądają rozpoznania sprawy publicznie, a sąd uzna, iż jawność nie będzie zagrażać moralności. W czasie rozprawy na sali obecne mogą być strony, jak również ich pełnomocnicy. Posiedzenie przebiega w trzyosobowym składzie, na czele którego znajduje się przewodniczący, który jest zawodowym sędzią. Poza nim, orzeka także dwóch ławników. Przewodniczący kieruje całą rozprawą.

Dowiedz się więcej na https://radcasilski.pl/