Dopuszczalny limit alkoholu w dla kierowcy zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tej wartości stanowi przestępstwo bądź wykroczenie. Jeżeli kierowca prowadzi pojazd mechaniczny, mając od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu. Jazda po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny bądź aresztu, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (czyli przy stężeniu alkoholu we krwi wyższym niż 0,5 promila) stanowi z kolei przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności bądź kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Może zdarzyć się, że sprawca prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu i bez odpowiednich uprawnień. Kierowca, który nigdy nie posiadał prawa jazdy, a mimo to prowadzi pojazd mechaniczny, odpowiada za wykroczenie z  art. 94 § 1 k.w., za które grozi grzywna, a sąd dodatkowo może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Na tej samej podstawie odpowiada osoba, której zatrzymano prawo jazdy (np. za jazdę po alkoholu), ale sąd nie wydał jeszcze prawomocnego wyroku. Jeżeli kierowca nigdy nie posiadał prawa jazdy i prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu, sąd orzeknie wówczas karę łączną w granicach zagrożenia przepisu przewidującego surowszą karę (w tym wypadku będzie to art 87 § 1 kw). W przypadku, gdy osoba nieposiadająca prawa jazdy prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, będzie odpowiadała zarówno za przestępstwo, jak i wykroczenie (przeczytaj też: https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu ).

Inaczej wygląda sytuacja osób, które prowadziły pojazd po alkoholu, ale utraciły wcześniej prawo jazdy. Utrata prawa jazdy może nastąpić jako zakaz prowadzenia pojazdów (orzeczonego wyrokiem sądu) albo jako cofnięcie uprawnień (decyzją starosty). Niezastosowanie się zarówno do sądowego zakazu, jak i do decyzji o cofnięciu uprawnień stanowi przestępstwo. Za prowadzenie pojazdów mimo zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz zakaz prowadzenia pojazdów (art. 244 kk). Natomiast ten, kto nie stosuje się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 180a kk).  Zgodnie z art. 85 § 1 kk, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Co ważne – w przypadku ponownej jazdy po alkoholu, jeżeli poprzedni wyrok za jazdę po pijanemu nie uległ zatarciu, kierowca odpowiada na podstawie art. 178a § 4 kk. Za ponowną jazdę po alkoholu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tys. złotych.

Dowiedz się więcej o tym co grozi za jazdę po alkoholu na https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/